Giới thiệu

Giới thiệu về Hội 1980 Việt Nam

Mục đích hoạt động của Hội tạo ra một sân chơi lành mạnh cho tất cả các bạn khỉ sinh năm 1980 ở Việt Nam và các bạn sinh ra ở Việt Nam nhưng đang ở nước ngoài. Tăng cường tình cảm, tinh thần đoàn kết góp phần chia sẻ,…Xem chi tiết