Xây dựng

Ngày sinh: 24-08-1980
Tỉnh thành:
Lĩnh vực:
Đại diện: Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Hải phòng