Hồ Chí Minh

Ngày sinh: 11-11-1980
Tỉnh thành:
Ngày sinh: 10-12-1980
Tỉnh thành: